Richtlijnvoorstel modernisering auteursrecht

De Commissie wil voorkomen dat er vele jaren nodig zijn om een richtlijn tot stand te brengen. Desalniettemin zal de behandeling van deze ontwerprichtlijn waarschijnlijk ook minstens een tot twee jaar vergen. Voor deze update wordt volstaan met een korte omschrijving van de belangrijkste voorstellen die worden gedaan in deze ontwerprichtlijn.

Thema's richtlijnvoorstel Europese Commissie

• Het recht op tekst- en datamining door onderzoeksinstellingen wanneer zij rechtmatig toegang hebben verkregen tot de betreffende tekst en data.

• Gebruik van werken en andere beschermde materialen in digitale en grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten, hetgeen in de Nederlandse Auteurswet via de onderwijsexceptie van artikel 16 al voldoende ondervangen lijkt.

• Gebruik van werken die niet meer in de handel zijn door instellingen voor cultureel erfgoed: dit voorstel komt in de plaats van het eerdere in de gids aangekondigde voornemen van de Nederlandse wetgever om het instrument van ‘extended collective licensing’, een soort algemeen verbindend verklaren, in te zetten voor collectieve contracten tussen collectieve beheersorganisaties en erfgoedinstellingen.

• Bescherming van perspublicaties met betrekking tot digitale toepassingen: een soort uitgeversrecht gedurende twintig jaar na publicatie, bedoeld om perspublicaties beter te beschermen en te licentiëren voor hergebruik op internet.

• Recht op deel wettelijke billijke vergoeding voor uitgevers: lidstaten mogen bepalen dat aan een uitgever een dergelijke aanspraak toekomt (zie hoofdstuk 8 – reprorecht).

• Gebruik van beschermde inhoud door serviceproviders die grote hoeveelheden door hun gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan en toegang daartoe verlenen: deze aanbieders moeten in samenwerking met rechthebbenden maatregelen nemen om de werking van overeenkomsten met rechthebbenden voor het gebruik van hun werken te verzekeren en door rechthebbenden genomen beschermingsmaatregelen respecteren.

• Transparantieverplichting in auteurscontracten: exploitanten moeten informatie verschaffen over de exploitatie, met name over de vormen van exploitatie, de inkomsten en de verschuldigde vergoeding. Deze verplichting moet proportioneel zijn en geldt niet ten aanzien van makers met niet-significante bijdragen.


Updates in deze ontwikkelingen worden hier bijgehouden en meer uitgebreid besproken wanneer de implementatie in Nederland aan de orde is, wat soms wel een paar jaar kan duren. Voor de attenderingsservice kunt u zich hier aanmelden.