Integer bestuur

De collectieve beheersorganisaties (CBO's), verenigd in VOI©E, komen in de eerste plaats op voor de materile en immaterile belangen van hun rechthebbenden. Bij het behartigen van de belangen van rechthebbenden wordt ook rekening gehouden met de belangen van gebruikers en/of betalingsplichtigen met en voor wie in de markt regelingen moeten worden getroffen. Een CBO vereenvoudigt de totstandkoming van auteurs- of nabuurrechtelijke licenties en draagt zodoende bij aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van dit beschermde materiaal.

Toezicht
Er zijn vijf CBOs die tevens over een aan de wet ontleende positie beschikken: vereniging Buma, stichting Sena, stichting Reprorecht, stichting Leenrecht en stichting de Thuiskopie. De wet biedt waarborgen dat met dit monopolie zorgvuldig wordt omgesprongen, onder meer door het uitoefenen van toezicht door een bij wet ingesteld College van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Sinds 1 juli 2013 is bij de inwerktreding van de gewijzigde wet toezicht dit toezicht uitgebreid tot alle in Nederland actieve CBOs, voor zover zij boven een wettelijk bepaald incassoniveau uitkomen.

Richtlijnen goed bestuur en integriteit
In vrijwel elke andere vergelijkbare sector zijn er in de laatste jaren gedragscodes opgesteld, waarin principes en regels zijn neergelegd om goed bestuur te bevorderen en belangenverstrengeling, dan wel de schijn daarvan, te voorkomen. De ervaring heeft geleerd dat wanneer de integriteit van een organisatiebestuur in het geding komt, dit tot gevolg kan hebben dat het vertrouwen niet alleen in de desbetreffende organisatie, maar zelfs in een gehele branche of sector ernstige schade wordt toegebracht.
Op advies van en in samenspraak met het CvTA zijn Richtlijnen goed bestuur en integriteit opgesteld, die op 15 juli 2011 in werking zijn getreden. Belangrijke beginselen die hierin zijn uitgewerkt betreffen het scheiden van toezicht en uitvoering en het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. Het karakter van de richtlijnen is dat deze in beginsel worden toegepast en dat eventuele afwijkingen worden gemotiveerd: Pas toe of leg uit. Het onafhankelijk toezicht op de handhaving en naleving van de Richtlijnen is in handen gelegd van het CvTA.

Meldingsregeling vermoeden van een misstand
De CBOs hechten er belang aan dat mogelijke misstanden binnen de eigen organisatie veilig en zonder repercussies voor de informant of een vertrouwenspersoon aan de orde kunnen worden gesteld. Daarom is in de Richtlijnen een voorbeeld meldingsregeling opgesteld: de meldingsregeling vermoeden van een misstand. Onderdeel van deze regeling is een onafhankelijke commissie waar beroep mogelijk is of waar onder bijzondere omstandigheden rechtstreeks een vermoeden van een misstand kan worden gemeld voor onderzoek, de Commissie Integriteit CBO's, die door VOI©E ondergebracht is bij het CAOP.

Onderdeel van CBO-Keurmerk
De Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBOs maken deel uit van het CBO-Keurmerk. Alle CBO's die het CBO-Keurmerk houden hebben dan ook de richtlijnen onderschreven. Naast de Wet Toezicht concretiseert het CBO-Keurmerk samen met de Richtlijnen de beginselen transparantie, onafhankelijkheid en integriteit.

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.