Federatie Auteursrechtbelangen

Deze website wordt beheerd door de Federatie Auteursrechtbelangen.

Deze website wordt beheerd door de Federatie Auteursrechtbelangen.
Deze website wordt beheerd door de Federatie Auteursrechtbelangen.

De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen - Organisatie voor auteursrecht en naburige rechten is het samenwerkingsverband tussen het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E. 

De Federatie is in september 2012 ontstaan door een statutenwijziging van de Stichting Auteursrechtbelangen die al sinds 1984 bestond. Het Platform Makers wordt gevormd door een twintigtal beroeps- en belangenorganisaties van auteurs en uitvoerende kunstenaars. Het Platform Creatieve Media Industrie bundelt de krachten van bestaande uitgevers- en producentenorganisaties. In VOI©E zijn alle 17 in Nederland actieve collectieve beheersorganisaties (CBO's) verenigd. 

Doelstelling
De Federatie heeft als doelstellingen het vergroten en versterken van het draagvlak voor het auteursrecht, en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden. Elk van de drie platforms stelt autonoom het beleid vast voor zijn specifieke werkterrein c.q. zijn gebied van belangenbehartiging. In de Federatie kan worden besproken op welke terreinen en op welke wijze afstemming en overleg en zo gewenst gezamenlijk optreden plaatsvindt.

Taken
De gemeenschappelijke taken van de Federatie zijn als volgt samen te vatten:
- voorbereiding en vaststelling gezamenlijke standpunten en bevordering hiervan;
- informatie-uitwisseling en het bieden van een platform voor gecoördineerd optreden;
- voorlichting over en promotie van het auteursrecht en de naburige rechten;
- aansturing van collectieve handhaving.
 
Bestuur en Federatieraad
De Federatie is een stichting met een onafhankelijke voorzitter. De drie platforms vormen de aangeslotenen bij de Federatie. Ieder platform is vertegenwoordigd in het bestuur met drie zetels. Daarnaast behouden aangeslotenen van de platforms invloed op de beleidsontwikkeling van en besluitvorming binnen de Federatie door middel van participatie in de Federatieraad. Elk platform heeft vier afgevaardigden, niet zijnde bestuursleden, die stemrecht hebben in de Federatieraad. 
 
Het bestuur
Pim van Klink - onafhankelijk voorzitter

Namens Platform Makers:
Erwin Angad-Gaur
Caspar de Kiefte
Jan Hilbers

Namens Platform Creatieve Media Industrie:
Martijn David
Marjan van der Haar
Paul Solleveld

Namens VOI©E:
Job Cohen
Anja Kroeze
Cees Vervoord

Uitvoerend secretaris:
Willem Wanrooij

Federatie Auteursrechtbelangen
Lange Voorhout 86/12
2514 EJ  Den Haag

Contact: