Voorbeeldbepaling Geschillencommissie

Wanneer je als exploitant gebruik wilt maken van de mogelijheid om eventuele geschillen via de onafhankelijke Geschillencommissie Auteurscontractenrecht op te lossen, is het aan te bevelen dit ook standaard in je contracten op te nemen.
  • Linktekst
  • Aanbevolen wordt het volgende beding in huiscontracten, algemene inkoopvoorwaarden en in voorbeeld- en modelcontract op te nemen:

    “Partijen stemmen ermee in dat alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst die op grond van artikel 25g Auteurswet kunnen worden beslecht volgens het reglement van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht door een van beide partijen aan deze geschillencommissie kunnen worden voorgelegd (www.degeschillencommissie.nl).
    … (de uitgever/producent/omroep/exploitant) is geregistreerd bij De Stichting Geschillencommissie.”
    © Auteursrecht 2020