VII. Exploitatie, optie- en concurrentiebeding

 • Linktekst
 • - De uitgever bepaalt de titel, de omvang (van de eerste oplage en van eventuele volgende drukken, updates of upgrades), de vormgeving waaronder typografie, omslag of verpakking, lay-out, kleurgebruik, illustraties, eventuele advertenties, alsmede de verkoopprijs van de uitgave(n) voor zover het een boek is dat valt onder de Wet Vaste Boekenprijs en voor alle overige exploitatievormen een verkoop(advies)prijs, een inkoopprijs of een prijs voor de licentie op het lezen en/of luisteren van het werk. Deze informatie is vanaf de dag van verschijning van elke uitgave voor de auteur beschikbaar. Op verzoek van de auteur zal de uitgever deze informatie ook schriftelijk aan de auteur bevestigen. In ieder geval zal de uitgever de auteur bij de afrekening deze informatie verschaffen.
  De eindverantwoordelijkheid en de beslissingsbevoegdheid over de wijze van exploitatie en over de definitieve vormgeving van een uitgave berusten bij de uitgever. De uitgever zal met de auteur zoveel mogelijk overleg plegen over de vormgeving van een uitgave, mits de auteur in voorkomende gevallen de voorgelegde proeven, schetsen, schema’s, mogelijk geluids- en/of beeldmateriaal en andere voorstellen, binnen de daaraan door de uitgever gestelde redelijke termijn kan beoordelen, en is verplicht om een uitgave naar behoren te verzorgen en de exploitatie van het werk te bevorderen.
  Voor de uitgave als luisterboek zal de uitgever tijdig overleg plegen over de beoogde stemkeuzes.

  - Afhankelijk van de aard van het werk en het type van de uitgave zal een door de uitgever naar redelijkheid vast te stellen aantal exemplaren niet voor de verkoop bestemd zijn (waaronder begrepen exemplaren die bestemd zijn voor archief, verkoop bevorderende en recensiedoeleinden). Over deze exemplaren wordt geen honorarium uitgekeerd.

  - De uitgever zal de exploitatie van het werk bevorderen door onder meer het informeren van de boekhandel, het versturen van recensie-exemplaren, het adverteren in eigen publicaties, promotionele ondersteuning via de website van de uitgever, alsmede – indien en voorzover dit naar het oordeel van de uitgever gelet op de exploitatiemogelijkheden van de betreffende uitgave tegen aanvaardbare kosten opportuun is – het adverteren in media van derden of andere promotionele activiteiten.

  - Voor de verschijning van een uitgave van het werk zal de uitgever overleg plegen met de auteur over de verwachte oplage en prijs, en over het beleid voor promotionele activiteiten. Desgewenst legt de uitgever een en ander schriftelijk ten behoeve van de auteur vast.

  - Wanneer voor promotionele doeleinden een gedeelte van het werk op Internet of anderszins in elektronische vorm door de uitgever of door de auteur wordt gepubliceerd, zal dat gedeelte nooit meer dan 2500 woorden van het werk bedragen, of in geval van poëzie nooit meer dan 100 regels, tenzij anders is overeengekomen. Partijen zullen daarbij in overleg het gedeelte en de vormgeving daarvan bepalen.

  - De uitgever verplicht zich om de naam van de auteur of het door hem gewenste pseudoniem in iedere uitgave van het werk duidelijk zichtbaar te vermelden, bijvoorbeeld op titelpagina, band en/of omslag van het werk en in alle advertenties en andere reclame ten behoeve van het werk.
  De auteur zal in het werk als volgt worden aangeduid: …

  Afspraken over naamsvermelding in geval van open access / creative commons licentie voor wetenschappelijke uitgaven:
  - Dit boek / dit artikel is gepubliceerd in open access met licentie creatieve commons licentie BY-NC-SA-ND* en is (… maanden na publicatie) gratis beschikbaar op (URL …), onverminderd de verplichtingen ingevolge het reprorecht en de readerregeling .
  * Zie voor meer informatie over creative commons licenties en open access: Creative Commons licenties (openaccess.nl)
  BY – naamsvermelding verplicht
  SA – delen onder dezelfde voorwaarden
  NC – niet voor commerciële doeleinden
  ND – afgeleide werken niet toegestaan.
  Het colofon dient hierop te worden aangepast, zodat gebruikers weten wat zij met het werk onder welke voorwaarden mogen doen.
  - Naam, portret en persoonsgegevens van de auteur mogen door de uitgever niet anders worden aangewend dan ten behoeve van promotionele doeleinden voor het werk of fonds van de uitgever. Voor elk ander gebruik is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur vereist, die daaraan nadere voorwaarden kan stellen.

  Voor journalistieke bijdragen:
  - Tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt, worden wat betreft de naamsvermelding van de freelance journalist, de regels gevolgd die bij de uitgave gelden, een en ander ter beoordeling van de hoofdredactie van de uitgave. Indien de freelance journalist geen naamsvermelding wenst of van een pseudoniem gebruik wenst te maken, dient dit schriftelijk en tijdig aan de hoofdredactie van de uitgave bekend te worden gemaakt; de hoofdredactie van de uitgave zal deze wens respecteren.

  - Naam, portret en persoonsgegevens van de auteur mogen door de uitgever niet anders worden aangewend dan ten behoeve van promotionele doeleinden voor het werk of het fonds van de uitgever. Voor elk ander gebruik is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur vereist, die daaraan nadere voorwaarden kan verbinden.

  - De uitgever is verplicht om in elk exemplaar van het werk het jaartal van de uitgave, herdruk of heruitgave te vermelden, alsmede het teken © aan te brengen, met vermelding van het jaar van eerste uitgave en de naam van de auteur. De auteur zal in het werk als volgt worden aangeduid: …

  - De uitgever zal alleen na overleg met de auteurs het werk exploiteren in een andere vorm dan overeengekomen. De auteur realiseert zich dat het hiervoor noodzakelijk kan zijn dat het werk geheel of gedeeltelijk moet worden bewerkt dan wel dat andere werken, zoals illustraties, bewegend beeld of geluid, moeten worden toegevoegd. In dat geval zal dit alleen in overleg met de auteur gebeuren en zullen nadere afspraken gemaakt worden over de honorering.

  Optiebeding (een beding waarin een optie wordt verleend voor een onredelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn is onredelijk bezwarend en vernietigbaar):
  - De auteur zal zijn eerstvolgende – na het onderhavige – door hem gemaakte werk aan de uitgever ter exploitatie aanbieden en de uitgever gedurende … maanden in de gelegenheid stellen de rechten daarop te verwerven conform de inhoud van de onderhavige overeenkomst, tenzij duidelijke verschillen in het werk of in de exploitatiemogelijkheden om afwijkende voorwaarden vragen.

  Concurrentiebeding
  - De auteur verklaart zonder schriftelijke toestemming van de uitgever geen werken te zullen publiceren of daaraan bij te dragen, die de exploitatie van het werk kan schaden. De uitgever zal verzoeken om toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, maar mag weigeren als het aannemelijk kan worden gemaakt dat de voorgenomen publicatie een uitgave van het werk directe concurrentie aandoet. Indien de auteur in strijd met deze verklaring heeft gehandeld, is de uitgever gerechtigd de schade te verrekenen met het honorarium van de auteur, onverminderd het recht van de uitgever op volledige schadevergoeding. De auteur blijft bevoegd tot aanvulling en herziening van op het tijdstip van deze overeenkomst reeds bij derden verschenen werken van zijn hand, mits dit geen overname of bewerking van het werk betreft.
  Of:
  - Indien partijen zijn overeengekomen dat de freelance journalist regelmatig een bijdrage zal leveren over een bepaald onderwerp, zal de freelance journalist geen opdrachten van derden aanvaarden met betrekking tot hetzelfde onderwerp voor een publicatie die de uitgave directe concurrentie kan aandoen. De freelance journalist zal ieder voornemen tot publicatie over hetzelfde onderwerp melden aan de hoofdredactie van de uitgave.
  © Auteursrecht 2020