Software-programmeur

Computerprogramma’s en games vallen onder het auteursrecht, als ze tenminste voldoende origineel zijn. Het zal in veel gevallen met name om bescherming van de broncode gaan, maar ook de grafische gebruikersinterface kan onder de bescherming van het auteursrecht vallen.
 • Linktekst
 • Programma’s of onderdelen daarvan die volledig functioneel bepaald zijn, en dus niet als een 'eigen intellectuele schepping' kunnen worden beschouwd, zijn niet beschermd. Ook ideeën die aan de software ten grondslag liggen worden niet door het auteursrecht beschermd.

  Auteursrecht geeft aan de maker het alleenrecht om het werk te verveelvoudigen en openbaar te maken. Dit geeft de mogelijkheid de creatie te (laten) exploiteren.
  Als je software ontwikkelt in opdracht van je werkgever, dan krijgt de werkgever het auteursrecht, tenzij anders is afgesproken.

  In opdracht
  Als je een game of andere software ontwikkelt in opdracht van een bedrijf waar je niet in dienst bent, dan krijgt dat bedrijf niet automatisch het auteursrecht. Het ontwikkelen is één ding, over het gebruik of de overdracht van het auteursrecht zal men aparte afspraken met jou moeten maken. Zie verder Overdracht en licentie.

  Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen je programma's als 'open source' beschikbaar te stellen. Dit houdt in dat iedereen toegang heeft tot de broncode van een programma om die te verbeteren en te bewerken. Meer informatie hierover vind je op de website van het Open Source Initiative.

  Een opdrachtgever zal graag de beschikking willen hebben over de broncode van de software zodat deze in de toekomst aangepast zou kunnen worden. Dit is zeker het geval indien de opdracht voor zijn bedrijf 'op maat' is geleverd. Als je de broncode van de door jou ontwikkelde software niet af wilt geven, dan zou je deze in bewaring kunnen geven bij een derde. Via een zogenaamde 'escrow-overeenkomst' kunnen jij en je opdrachtgever dit regelen.

  Nadere voorwaarden
  Rechthebbenden op een computerprogramma kunnen in de bij het product horende gebruikersovereenkomst (‘licentie’) nadere voorwaarden opnemen. In de gebruikslicentie kunnen bijvoorbeeld de bevoegdheden van de rechtmatige gebruiker worden uitgebreid of beperkt. Zo kan er in de gebruikslicentie staan dat je het programma  op een X aantal computers mag gebruiken, of dat je het vrij mag kopiëren, veranderen en verspreiden.

  Geen kopie voor privégebruik
  In tegenstelling tot bijvoorbeeld teksten, films, foto’s en muziek vallen auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s (zoals software en games) buiten de regeling voor de privékopie. Voor computerprogramma’s is een apart hoofdstuk in de Auteurswet opgenomen (zie hoofdstuk VI van de Auteurswet). In deze regeling is uitdrukkelijk bepaald dat de privékopieregeling in de artikelen 16b en 16c niet van toepassing is op computerprogramma’s. Daarvan mogen dus geen kopieën worden gemaakt, ook niet voor eigen gebruik, tenzij de rechthebbende op het computerprogramma daar toestemming voor heeft gegeven.
  © Auteursrecht 2020