• Linktekst
 • De auteur vrijwaart de uitgever voor aanspraken van derden betreffende afgegeven garanties inzake de inhoud van het werk. Onderstaande bepaling komt uit het modelcontract voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk:
  - De auteur verklaart hierbij en staat er jegens de uitgever voor in dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is om de in deze overeenkomst genoemde bevoegdheden met betrekking tot het werk te verlenen, dat hij ter zake geen licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft verleend of afstand van auteursrecht heeft gedaan en dat derden op het werk geen rechten in de zin van de Auteurswet kunnen doen gelden. 
  - Mochten door de auteur aan derden rechten zijn verleend, dan dienen deze uitdrukkelijk in een aan deze overeenkomst gehechte en door de auteur en de uitgever ondertekende bijlage te zijn vermeld. 
  - Deze vrijwaring geldt onverminderd het recht van de uitgever op schadevergoeding, indien op grond van een inbreuk op het auteursrecht het werk niet of niet langer kan verschijnen en de uitgever dientengevolge schade zou lijden. 
  - Auteur en uitgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens auteur en/of uitgever betreffende de inhoud van het werk, anders dan op grond van een inbreuk op het auteursrecht. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens auteur en/of uitgever aankondigen of aanhangig maken, zullen de uitgever en de auteur in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. De onderlinge verhouding waarin de uitgever en de auteur de uit dergelijke aanspraken voortvloeiende kosten dragen, waaronder begrepen de kosten van verweer en aan derden te betalen schadevergoedingen, zal naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld. Indien sprake is van opzet of ernstige nalatigheid, zijn echter alle kosten en schade voor rekening van de partij die zich daaraan schuldig heeft gemaakt. Onder ernstige nalatigheid van de auteur wordt begrepen de omstandigheid dat de auteur de uitgever niet tijdig voor de publicatie heeft geïnformeerd over voor de uitgever onbekende mogelijke gevoeligheden met betrekking tot in het werk genoemde of bedoelde personen, die de auteur had moeten voorzien. Onder ernstige nalatigheid van de uitgever wordt begrepen de omstandigheid dat de uitgever door de auteur tijdig ingediende verzoeken tot wijziging van het manuscript om kosten en schade te voorkomen niet heeft ingewilligd.
  Optionele bepaling voor illustraties in Modelcontract voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk:
  - De auteur/de uitgever verklaart hiermede dat publicatie van de door hem geleverde illustratie(s) geen inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander recht van een derde en, voor zover de illustraties uit een of meer portretten bestaan, dat toestemming van de geportretteerde(n), voor zover wettelijk vereist, is verleend. Indien de auteur niet de benodigde toestemming van een derde heeft verkregen, zal de auteur dit bij levering aan de uitgever schriftelijk melden en verbindt hij zich om de feiten te melden die van belang kunnen zijn om te beoordelen of toestemming alsnog is vereist.

  Andersom in de algemene voorwaarden van fotografenorganisatie DuPho:
  - De fotograaf is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.
  Met betrekking tot afgebeelde personen is het raadzaam hier duidelijke afspraken over te maken, bijvoorbeeld:
  De fotograaf meldt schriftelijk of de geportretteerde(n) toestemming heeft/hebben gegeven tot publicatie of, als dat niet het geval is, de feiten en omstandigheden te melden die van belang kunnen zijn om te beoordelen of toestemming alsnog is vereist en zo nodig de geportretteerde(n) te vinden. De eindverantwoordelijkheid tot publicatie berust in dat geval bij de uitgever.

  Voorbeeld van een onbeperkte vrijwaringbepaling:
  De auteur vrijwaart de uitgever tegen alle vorderingen van derden betreffende de inhoud en de vorm van het werk, alsmede betreffende de titel, indien deze door de auteur aan het werk is gegeven en is jegens de uitgever aansprakelijk voor de eventuele schade van de uitgever die uit rechtsgeldige vorderingen van derden terzake voortvloeit.

  Voorbeeld van een in duur beperkte aansprakelijkheid:
  - Alle vorderingsrechten van de uitgever jegens de auteur, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de uitgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten.

  In gevallen waarbij de partij die de vrijwaring verleent wel betrokken wil zijn bij het leveren van verweer tegen een claim van een derde, kan het volgende aanvullend worden afgesproken:
  - De uitgever meldt een beweerde inbreuk direct aan de auteur en stelt hem in de gelegenheid desgewenst en in overleg het verweer te voeren.
  © Auteursrecht 2020