I. De partijen

Het eerste aandachtspunt voor iedere overeenkomst is een zorgvuldige omschrijving van de voor de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijke partijen. De juiste benoeming van de wederpartij is vooral van belang als deze een rechtspersoon is.
 • Linktekst
 • Ondergetekenden, … B.V., gevestigd te …, hierna te noemen ‘de uitgever’*, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …, enerzijds en …, wonende te …, hierna te noemen ‘de auteur’*

  In geval de auteur een rechtspersoon is:
  …, gevestigd te…, hierna te noemen ‘de auteur’, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …, anderzijds

  * In deze databank wordt als voorbeeld uitgegaan van de uitgever en de auteur, maar hiervoor kunnen natuurlijk ook aanduidingen worden gehanteerd die in de desbetreffende contractuele relatie van toepassing zijn (‘producent’ of ‘omroep’ of de firmanaam, of ‘illustrator’ of ‘journalist’, etc. of de naam van de rechtspersoon die de maker vertegenwoordigt. Het werken met een vaste aanduiding van partijen vergemakkelijkt het werken met vaste modellen en voorkomt het iedere keer herhalen van de namen van partijen.

  In geval van een auteursteam:
  Als de exploitant een overeenkomst sluit met een auteursteam is het verstandig om in de overeenkomst of in een bijlage de bijdrage van iedere afzonderlijke auteur te omschrijven, indien het te onderscheiden bijdragen betreft. Hierdoor zijn ook de persoonlijke verplichtingen duidelijk in beeld en dat is weer van belang als de desbetreffende auteur op die verplichtingen wordt aangesproken of de relatie met hem wordt beëindigd, terwijl de overeenkomst met de andere auteurs in stand blijft. Zijn er veel auteurs bij betrokken, kan het zinvol zijn om een auteur of enkele auteurs de rol van vertegenwoordiger van het auteursteam te geven. (Zie bijlage A, die hoort bij voorbeeldbepaling VI inzake samenwerking auteursteam.)
  In de considerans (‘overwegende dat’) kan hierover, afhankelijk van de feitelijke situatie, bijvoorbeeld het volgende worden opgenomen:
  - Overwegende dat de auteurs in deze overeenkomst steeds gezamenlijk worden benoemd als ‘de auteur’ met inachtneming van nadere afspraken over de onderlinge samenwerking en rechtsverhouding opgenomen in bijlage ... bij deze overeenkomst;

  In geval de maker een rechtspersoon is:
  - Overwegende dat de auteur over het auteursrecht beschikt van zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken werknemers en ervoor instaat dat hij, mocht de auteur daarbij ook (werk van) derden inschakelen, de benodigde rechten heeft verkregen om deze overeenkomst aan te gaan en om de vrijwaring te verlenen die onderdeel is van deze overeenkomst;
  - overwegende dat de uitgever deze overeenkomst met de auteur aangaat vanwege de persoonlijke betrokkenheid van de heer/mevrouw ….*

  * een dergelijke overweging is relevant wanneer het beëindigen van de persoonlijke betrokkenheid (bijvoorbeeld een werknemer van de auteur) reden is om op grond daarvan de overeenkomst met de werkgever te beëindigen, hetgeen uiteraard ook in de bepaling over de beëindiging moet worden geregeld. 

  © Auteursrecht 2020