II. De considerans

Een considerans met de overwegingen van partijen om de overeenkomst aan te gaan biedt ruimte aan partijen om in eigen woorden de factoren te benoemen die voor hen van belang waren bij het aangaan van de overeenkomst. Door de vele open normen in het auteurscontractenrecht is het raadzaam om, daar waar partijen dit al goed voor ogen staat, aan deze open normen in het contract invulling te geven en daar kunnen ook de overwegingen in de considerans voor gebruikt worden.
 • Linktekst
 • Overwegende dat:

  - De auteur op eigen initiatief/in opdracht van de uitgever een werk/een bijdrage heeft gemaakt/gaat maken bestemd voor … (doelgroep en/of uitgave of productie, methode of serie waarvan het werk deel gaat uitmaken) met de (voorlopige) titel …, hierna te noemen ‘het werk’, en voor de realisering van een uitgave en exploitatie daarvan wil samenwerken met de uitgever; (Als partijen de status van overeenkomst van opdracht willen verduidelijken: “Auteur en uitgever een overeenkomst van opdracht sluiten zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW.”);

  In geval van een voortzetting van een eerdere overeenkomst wanneer dat relevant is voor deze uitgave van het werk:
  - Deze overeenkomst een voortzetting is van een eerdere samenwerking van partijen waarin …

  - Het werk conform de richtlijnen van de uitgever genoemd in bijlage … door de auteur bij de uitgever is/zal worden ingeleverd volgens planning vóór/op …;

  - De auteur zijn werk door de uitgever wenst te laten uitgeven omdat … of De uitgever de auteur opdracht heeft gegeven een werk te vervaardigen voor / een bijdrage te leveren aan zijn uitgave/productie … omdat …;

  In geval van een auteursteam:
  - Het werk door een auteursteam wordt vervaardigd, waardoor beslissingen over de inhoud en exploitatie van het werk door de uitgever worden genomen, gehoord hebbende de (meerderheid of de vertegenwoordiger) van de auteurs;
  - Partijen zich realiseren dat goede onderlinge samenwerking vereist is en de totstandkoming en continuïteit van de exploitatie van de uitgave van het werk, waarvan de door iedere individuele auteur geleverde bijdrage(n) een doorgaans niet meer scheidbaar geheel vormen, hierbij voorop staan;

  In geval de huidige functie van de auteur bepalend is:
  - De auteur beschikt over specifieke en actuele kennis het gebied van …, welke kennis hij mede ontleent aan zijn huidige functie;

  - …(Of welke omstandigheid dan ook die relevant is voor de voorgeschiedenis of begrip van de doelstelling van de overeenkomst);

  In geval de exploitatie volledig aan de uitgever wordt overgelaten om de continuïteit van de uitgave te garanderen:
  - De exploitatie van de uitgave van het werk, geheel of gedeeltelijk en al dan niet in combinatie met andere werken, zowel in druk of langs elektronische weg, aan de uitgever wordt overgelaten, waar nodig na overleg met de auteurs, om de continuïteit van de beschikbaarheid van het werk te garanderen, waarbij de auteurs periodiek op de hoogte worden gehouden van de voor hun relevante exploitatieresultaten en hun aandeel krijgen in gerealiseerde opbrengsten;

  Met het oog op non-usus, wel of niet onvoorziene exploitatiewijze en toekomstige werken is het nuttig zo goed mogelijk te omschrijven welke exploitatie(wijzen) partijen voor ogen staan bij het aangaan van deze overeenkomst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden waarbij van de uitgever een inspanningsverplichting mag worden verwacht en waarbij van een resultaatsverplichting wordt aangegaan.
  - Partijen deze overeenkomst met elkaar aangaan met het oog op de volgende exploitatiemogelijkheden van de uitgave van het werk … ;

  Factoren die bepalend zijn voor de beoordeling van de billijkheid van de honorering van de auteur, voor de eventuele toepassing ‘bestselleraanspraak’ , voor de beoordeling of er geen sprake is van een onredelijk bezwarend beding inzake de vergoeding en voor de transparantieplicht ter zake):
  - De uitgever de auteur geïnformeerd heeft over het exploitatierisico en de exploitatiemogelijkheden van de uitgave van het werk en de uitgangspunten voor de honorering, zoals beschreven in … (bijlage of offerte of plan of correspondentie, etc.) en de auteur ter zake … zal informeren (bijvoorbeeld jaarlijks of eenmalig wanneer de bijdrage aan het werk niet significant is of niet gerelateerd is aan de exploitatieopbrengst maar louter voor het vervaardigen van de bijdrage aan het werk, of eenmalig en in het jaar van additionele inkomsten, etc.)

  In geval van wetenschappelijke artikelen het beleid inzake open access:
  - De auteur bekend is met het beleid en de voorwaarden van de uitgever inzake de mogelijkheid van de auteur om zijn artikel(en) gratis online beschikbaar te (laten) stellen, zoals beschreven in … (een bijlage of publicatie op de website of anderszins);

  - De artikelhoofdjes in deze overeenkomst uitsluitend ten doel hebben het leesgemak te dienen;

  - De bijlagen onderdeel uitmaken van deze overeenkomst;

  - Met het sluiten van deze overeenkomst eerdere, mondelinge dan wel schriftelijke, afspraken vervallen en latere wijzigingen van deze overeenkomst alleen van kracht zijn indien de schriftelijke vastlegging daarvan door beide partijen is ondertekend (kan ook als slotbepaling in de overeenkomst, zie voorbeeldbepaling X);

  - De uitgever de intentie heeft / de verplichting is aangegaan het werk uit te geven en partijen de onderhavige overeenkomst wensen aan te gaan;

  Verder is het handig om in de considerans definities van in de overeenkomst regelmatig terugkomende begrippen te verwerken, zodat in het contract niet steeds in herhaling hoeft te worden getreden. Als een definitie maar een enkele keer voorkomt, kan dat beter in de tekst van de overeenkomst, omdat dit de leesbaarheid vergroot. Alternatief in geval van veel definities is om in de overeenkomst te beginnen door in artikel 1 een lijst met definities op te nemen.

  zijn het navolgende overeengekomen ….
  © Auteursrecht 2020