Bijlage A - Samenwerking met auteursteam

 • Linktekst
 • Bijlage A - Samenwerking met auteursteam (bijlage bij voorbeeldbepaling VI)

  De uitgever beslist over de samenstelling van het auteursteam. De uitgever is gerechtigd nieuwe auteurs en/of adviseurs aan te trekken, c.q. de relatie met een of meer auteurs te beëindigen wanneer dat naar het oordeel van de uitgever op bedrijfseconomische of kwalitatieve gronden noodzakelijk is, of wanneer er sprake is van een verstoorde werkverhouding tussen de uitgever en een of meer individuele auteur(s) of tussen de auteurs onderling.
  De uitgever zal een dergelijke beslissing niet nemen dan nadat hij de auteurs op de hoogte heeft gebracht van de reden die tot deze beslissing heeft geleid en nadat overleg met de auteurs heeft plaatsgevonden. Bij nadere schriftelijke overeenkomst zullen alle hierdoor benodigde wijzigingen in deze overeenkomst en/of in de bijlagen, onder andere met betrekking tot partijen en verdeling van taken en honorarium, worden vastgelegd.

  Ingeval de overeenkomst met een auteur wordt beëindigd, terwijl ter beoordeling van de uitgever, gehoord hebbende de overige auteurs, zijn bijdrage aan het werk deel blijft uitmaken van een uitgave van het werk, blijft de overdracht van auteursrecht/de exclusieve verlening van auteursrechten gedurende de exploitatie van kracht. De auteur behoudt in dat geval een nader overeen te komen aanspraak op een honorarium naar rato van de omvang van zijn teksten en/of illustraties in de betreffende uitgave van het werk, gebaseerd op de uitgangspunten van artikel... (Zie voorbeeld afbouwregeling in voorbeeldbepaling IX. Duur, herziening en beëindiging.)
  De naam van de auteur wordt in de uitgave vermeld op een door de uitgever na overleg met de overige auteurs te bepalen wijze zolang dat redelijk is met betrekking tot voornoemde omvang. Een en ander geldt onverminderd de aanspraken van een uitgever in het geval van wanprestatie van de auteur.

  De uitgever is onder meer belast met redactie, vormgeving, technische realisatie, productie, marketing en distributie en levert zodoende mede een scheppende bijdrage aan het werk. De uitgever wijst een of meer medewerkers aan die namens hem ‘de projectleiding’ vormt. De projectleiding is voor voornoemde werkzaamheden en bijdrage verantwoordelijk en vertegenwoordigt de uitgever in de contacten met de auteurs bij totstandkoming van het werk.

  Indien een ‘eindredactie’ wordt ingesteld:
  De auteurs geven hierbij onherroepelijk last en volmacht aan een of meer individuele auteur(s) om met uitsluiting van derden en in naam van de auteurs voor de eindredactie van het werk zorg te dragen. Een eindredactie treedt namens de auteurs op in alle contacten met de uitgever. De eindredactie heeft tot taken ervoor zorg te dragen dat de individuele auteurs tijdig en correct aan de in deze overeenkomst aangegane verplichtingen voldoen en zorg te dragen voor de coördinatie en bevordering van een goede onderlinge samenwerking.

  De wijze van onderlinge samenwerking, de relatie met de projectleiding, de acceptatieprocedure, de eventuele instelling van een eindredactie en de verdeling van taken en van het honorarium zijn neergelegd in bijlage … bij deze overeenkomst. Bij gebreke van een regeling over de verdeling van het honorarium of inzake andere aspecten in de samenwerking waarover geen overeenstemming tussen de auteurs bestaat, beslist de uitgever gehoord hebbende de eindredactie of bij gebreke daarvan gehoord hebbende de auteurs.
  Iedere individuele auteur is hoofdelijk aansprakelijk voor alle plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst, tenzij de aard van de vordering zich daarmee niet verdraagt. De auteur zal slechts gezamenlijk met de andere auteurs de rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst jegens de uitgever uitoefenen, tenzij de aard van de vordering zich daarmee niet verdraagt.

  © Auteursrecht 2020