X. Toepasselijk recht

 • Linktekst
 • Op de vaststelling en uitvoering van deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Tenzij partijen anders overeenkomen, zullen zij geschillen ter zake van deze overeenkomst voorleggen aan de bevoegde rechter te ….

  Partijen stemmen ermee in dat alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst die op grond van artikel 25g Auteurswet kunnen worden beslecht volgens het reglement van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht door een van beide partijen aan deze geschillencommissie kunnen worden voorgelegd (www.degeschillencommissie.nl).
  … (de – naam van - uitgever/producent/omroep/exploitant) is geregistreerd bij De Stichting Geschillencommissie.

  Voor geschillen waarvoor bijzondere expertise voorhanden moet zijn of waarbij partijen geen openbare procedure wensen, kan arbitrage conform de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) worden afgesproken. Zie voor de voor- en nadelen de bespreking in de Auteursrechtgids.

  Tot slot kan nog een aantal praktische afspraken worden vastgelegd, zoals de adressering en de formalisering van wijzigingen van de overeenkomst.

  - De auteur verplicht zich om van zijn adreswijziging(en) onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de uitgever. In geval de uitgever zich schriftelijk tot de auteur heeft te wenden, is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatste adres dat de auteur hem schriftelijk heeft meegedeeld.

  - Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
  Of:
  - In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet of indien wijzigingen noodzakelijk zijn, zullen partijen de in overleg tot stand te komen aanvullingen of wijzigingen schriftelijk vastleggen, daaronder mede begrepen door partijen goedgekeurde notulen van overlegvergaderingen. Indien afspraken worden gewijzigd die alleen zijn neergelegd in een van de bijlagen, kan worden volstaan met het overeenkomen van een nieuwe bijlage.

  - Alle eerdere afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het werk komen bij ondertekening van deze overeenkomst te vervallen, behoudens voor zover deze overeenkomst, of overeenkomsten die daaruit voortspruiten, anderszins mochten bepalen.

  - Op de relatie tussen de auteur en de uitgever zijn geen algemene voorwaarden van toepassing / of zijn de in de bijlage opgenomen algemene voorwaarden van … van toepassing, voor zover in de onderhavige overeenkomst niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  © Auteursrecht 2020