III. Het werk

Een goede omschrijving van het werk, zeker wanneer het werk nog vervaardigd moet worden, is vereist om de inhoud van de overeenkomst voldoende te kunnen bepalen. Dat kan in de overeenkomst door middel van een of meer bepalingen of door een korte benoeming in de overeenkomst met verwijzing naar een bijlage.
 • Linktekst
 • Voor een literair werk is het doorgaans niet mogelijk om concrete kwalitatieve criteria voor de inhoud aan te geven. In het modelcontract voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk wordt dan ook volstaan met afspraken over de vorm van de kopij. 
  - Onder persklare kopij wordt verstaan: kopij, vervaardigd met inachtneming van de door het bedrijf van de uitgever gehanteerde regels, die de auteur door de uitgever zo spoedig mogelijk ter hand worden gesteld.

  Voor een educatieve methode daarentegen moet een bijdrage voldoen aan een basisconcept en vaak aan voorwaarden en normen die de overheid aan onderwijsmateriaal stelt. Waar mogelijk is het zinvol om de eisen aan het werk zo goed mogelijk te omschrijven met het oog op de acceptatie van het werk en de daaraan gekoppelde uitgeefverplichting en honorering.
  - De auteur(s) vervaardig(t)en met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid in opdracht van de uitgever op basis van het uitgavenconcept een bijdrage aan de voorgenomen uitgave met de (voorlopige) titel … bestemd voor …, conform hetgeen nader beschreven in bijlage …bij deze overeenkomst en hetgeen nader tussen de auteur en de uitgever dan wel door de uitgever aangestelde redactie over de inhoud en vorm wordt overeengekomen, hierna te noemen ‘het werk’.

  Vaak zal sprake zijn van vereisten en specificaties voor de vorm en wijze van aanleveren van de kopij:
  - De kopij van het werk wordt door de auteur gemaakt en aangeleverd volgens de specificaties als beschreven in bijlage …

  Definitie werk*
  - Onder het werk wordt verstaan het geheel van de door de auteur(s) in schriftelijke of andere vorm samengestelde en vervolgens aan de uitgever met het oog op publicatie verschafte informatie, zulks met inbegrip van eventuele daarvan deel uitmakende afbeeldingen, alsmede eventuele latere aanpassingen en uitbreidingen van het werk of nieuwe versies als bedoeld in artikel … 
  - De uitgever stelt de definitieve titel van het werk vast / De uitgever stelt in/na overleg met de auteur de definitieve titel van het werk vast. De titel maakt deel uit van het werk.

  * Maak in het contract zorgvuldig onderscheid tussen de begrippen ‘werk’, dat is het door de auteur vervaardigde auteursrechtelijk beschermde werk waarop de gebruikslicentie of de rechtenoverdracht betrekking heeft, enerzijds en ‘de uitgave’ of ‘productie’, dat is de  uitgave of product van de exploitant waarin het werk is opgenomen, anderzijds. De begrippen ‘werk’ en ‘uitgave’ vallen namelijk niet altijd samen. Dat is vooral van belang wanneer de auteur een bijdrage levert aan een uitgave waaraan meer auteurs meewerken. 


  © Auteursrecht 2020