Geschillencommissies

 • Linktekst
 • Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

  Artikel 25g Auteurswet bevat een grondslag voor de instelling van een onafhankelijke geschillencommissie voor geschillen inzake het auteurscontractenrecht.
  De geschillencommissie kan oordelen over geschillen over de billijke vergoeding waarop de maker jegens de wederpartij bij een exploitatieovereenkomst recht heeft, de disproportionaliteitsregel (het zogenaamde bestseller-beding), de non usus (onvoldoende exploitatie) en over onredelijk bezwarende bepalingen.
  In de Wet op de naburige rechten zijn deze beschermende bepalingen van overeenkomstige toepassing verklaard op uitvoerend kunstenaars.
  De Federatie Auteursrechtbelangen, waarin organisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars, vertegenwoordigd door Platform Makers, en organisaties van exploitanten, vertegenwoordigd door Platform Creatieve Media Industrie, participeren heeft de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht ingericht bij de Stichting Geschillencommissie Bedrijfsleven. De Federatie beoogt met de geschillenprocedure met name de continuïteit van de exploitatie te dienen en streeft er naar in beginsel een schikking te bewerkstelligen. Indien partijen niet binnen een termijn van drie maanden na verzending van de uitspraak door de geschillencommissie het geschil hebben voorgelegd aan de rechter, wordt de uitspraak bindend voor partijen.

  Meer informatie vindt u op de webpagina van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

  Geschillencommissies collectief rechtenbeheer

  Alle VOI©E-leden met aangesloten rechthebbenden hebben een onafhankelijke geschillencommissie rechthebbenden. De procedure en voorwaarden zijn uniform geregeld in het CBO-Keurmerk.
  Het CBO-Keurmerk bevat ook een uniforme geschillenregeling voor klachten van betalingsplichtigen over een door een CBO in rekening gebrachte vergoeding en voor overige klachten.
  Indien deze beslissing niet op tijd of niet naar tevredenheid is genomen, kan de betalingsplichtige binnen drie maanden dit geschil indienen bij de daartoe bij Wet Toezicht ingestelde ‘Geschillencommissie Auteursrechten’.
  De klager kan via een online vragenformulier zijn klacht kenbaar maken. De CBO maakt zijn standpunt kenbaar. Dat kan vaak al tot een schikking leiden. Zo niet, krijgen beide partijen de gelegenheid tot een mondelinge toelichting op een zitting van de Commissie, waarbij geen vertegenwoordiging door een advocaat nodig is.
  Voor het indienen van een klacht wordt klachtengeld gevraagd. De hoogte van het klachtengeld hangt samen met de hoogte van de factuur en varieert van € 50 (bij een factuurwaarde tot € 2.500, dat zijn veruit de meeste facturen van CBO’s) tot € 750 (bij een factuurwaarde tussen € 50.000 en € 100.000). Geeft de Geschillencommissie Auteursrechten de betalingsplichtige gelijk, dan krijgt hij het klachtengeld terug.
  De geschillencommissie bestaat uit onpartijdige en onafhankelijke commissieleden die worden benoemd door de Stichting Geschillencommissies Bedrijfsleven, bestaande uit een of twee ervaringsdeskundigen uit de praktijk voorgedragen door VOI©E en een of twee ervaringsdeskundigen uit de praktijk voorgedragen door VNO-NCW en MKB-Nederland. De voorzitter is afkomstig uit de rechterlijke macht.

  Meer informatie vindt u op de webpagina van de Geschillencommissie Auteursrechten zakelijk.
  © Auteursrecht 2020