Bezwaarprocedure Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen

De aan het steunfonds rechtensector deelnemende CBO’s beschikken over een bezwaarprocedure, waarbij de personen die een besluit nemen over het bezwaar niet betrokken zijn geweest bij het betwiste besluit en het besluit over het geschil het betwiste besluit overruled (bindend besluit). Dit staat los van een geboden eerdere  gelegenheid om vragen, opmerkingen en commentaren in te dienen bij de instantie die het besluit over de besteding van subsidiegelden hebben genomen. Let daarbij goed op de gestelde termijnen die de deelnemende CBO’s bij hun voorwaarden voor toekenning van subsidieaanvragen kenbaar maken.
 • Linktekst
 • Voor wie?
  Van deze bezwaarprocedure kunnen rechthebbenden gebruik maken die een geschil hebben met de uitvoerende instantie van het steunfonds bij Buma/Stemra of NORMA.
  Sena, Lira, Pictoright en VEVAM hebben een eigen onafhankelijke bezwaarprocedure ingericht (zie daarvoor de informatie bij de betreffende instanties).

  De Geschillencommissie
  De Geschillencommissie die geschillen tussen een rechthebbende en de uitvoerende instantie van de CBO beoordeelt bestaat uit drie door het bestuur van de Federatie benoemde leden die niet betrokken zijn geweest bij de regeling of de uitvoering daarvan. Aan de commissie wordt een secretaris toegevoegd die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door het bureau van de Federatie Auteursrechtbelangen.

  Toetsingsgronden
  Rechthebbenden dienen ongeacht lidmaatschap van of aansluiting bij een CBO direct of indirect toegang te hebben tot de regeling, het besluit van de uitvoerende instantie van de CBO moet zijn genomen door mensen die het besluit op grond van hun deskundigheid en ervaring op onafhankelijke wijze kunnen nemen en daarbij dienen gelijke gevallen gelijk te worden behandeld. De Geschillencommissie toetst of criteria van de regeling aan deze voorwaarden hebben voldaan. 
  De commissie treedt daarbij niet in subjectieve inhoudelijk-professionele gronden van een omstreden besluit als de voor het besluit benodigde deskundigheid en ervaring voldoende geborgd was bij de uitvoerende instantie van de CBO en deze het omstreden besluit derhalve in redelijkheid heeft kunnen nemen. De Geschillencommissie neemt hierover een bindend besluit.

  Procedure en ontvankelijkheid
  De rechthebbende moet zijn klacht eerst binnen de daartoe gestelde termijn indienen bij de uitvoerende instantie van de CBO, zodat deze gelegenheid krijgt de klacht op te lossen. Let derhalve goed op de door de uitvoerende instantie hiertoe gestelde termijn.
  Als de rechthebbende daarna nog van mening is dat het besluit van de uitvoerende instantie niet is genomen door mensen die het besluit op grond van hun deskundigheid en ervaring op onafhankelijke wijze hadden kunnen nemen of daarbij gelijke gevallen niet gelijk hebben behandeld, kan het geschil hierover aan de Geschillencommissie worden voorgelegd.    
  Het geschil dient binnen een maand na de reactie van de uitvoerende instantie van de CBO op de klacht aan de commissie te worden voorgelegd door middel van een vragenformulier
  Er is geen klachtengeld verschuldigd.

  Indien de Geschillencommissie dit nodig acht worden beide partijen opgeroepen teneinde mondeling te worden gehoord.

  Geschillen kunnen per e-mail worden ingediend bij het secretariaat van de Federatie Auteursrechtbelangen: federatie@auteursrecht.nl. U dient daarbij een volledig en correct ingevuld vragenformulier mee te zenden.
  Hier kunt u het reglement van de Geschillencommissie inzien.
  © Auteursrecht 2020