Steunfonds Rechtensector

Het Steunfonds Rechtensector beoogt de eerste nood bij professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, te verlichten. Voor dit Steunfonds kwam vorig jaar door privaat-publieke samenwerking 10 miljoen euro beschikbaar. Nu de rechthebbenden ook zwaar getroffen zijn door de lockdown in 2021 is de Federatie verheugd in aanmerking te zijn komen voor een tweede en derde steunpakket vanuit OCW, van elk € 10.000.000 subsidie.
Derde tranche, update 14-04-2022:
Bij beschikking van 11 april 2022 is door de Staatssecretaris voor Cultuur 10 miljoen euro subsidie verleend aan een derde tranche van het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 1 april 2023.

Fase III bestaat uit de volgende deelprojecten:
- Buma/Stemra - Investeringsfonds Muziek 3, Compositieopdrachten, Muzikantendag (€ 3.080.000)
- Activiteitenplan Sena (€ 680.000)
- Pictoright Steunfonds 3 (€ 1.660.000)
- Activiteitenplan NORMA Fonds (€ 2.826.000)
- Lira Fonds: drie regelingen voor projectsubsidies en werkbeurzen (€ 1.084.000)
- VEVAM-fonds Noodsteun voor regisseurs (€ 650.000)

Actuele informatie over de verschillende deelfondsen vindt u zodra deze beschikbaar is via de volgende links:
> Werkbeurs Matchingfonds voor schrijvende freelance journalisten | Nederlandse Vereniging van Journalisten
> NORMA Corona Fonds | Stichting NORMA
> VEVAM Fonds | VEVAM

Tweede tranche, update 18-06-2021: 
De minister van OCW heeft bij beschikking van 14-06-2021 € 10.000.000 subsidie verleend aan het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen voor fase II. De subsidie is bedoeld als bijdrage voor makers om de noodzakelijke middelen te kunnen verkrijgen ter voortzetting van hun creatieve proces. VOI©E is verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten rond de subsidieverlening. Voor de uitvoering van de plannen verantwoordelijke CBO's en aan hun gelieerde sociaal-culturele fondsen proberen zo snel mogelijk in of kort na de zomer de nieuwe steunregelingen open te stellen.

Fase II bestaat uit de volgende deelprojecten:
- Het Investeringsfonds muziek II, uitgevoerd door Buma Cultuur onder de verantwoordelijkheid van Buma/Stemra (€ 3.900.000);
- Activiteitenplan Sena (€ 2.300.000);
- Drie projecten van het Stichting Lira Fonds (€ 1.150.000);
- Activiteitenplan NORMA Fonds (€ 1.100.000);
- Het Pictoright steunfonds 2 (€ 800.000);
- Het VEVAM-fonds Noodsteun voor regisseurs update 2021 (€ 700.000);
- Op verzoek van OCW: onderzoek evaluatie en samenwerking door de Federatie Auteursrechtbelangen (€ 50.000).

Update 10-02-2021:
Omdat het Steunfonds heeft aangetoond op doeltreffende wijze duizenden uitvoerende artiesten en creatieve professionals te kunnen ondersteunen, stelt de minister van OCW nog eens € 10 miljoen beschikbaar. Het bestuur van de Federatie Auteursrechtbelangen gaat in overleg met betrokken organisaties een plan maken voor opnieuw een doeltreffende besteding van de extra beschikbaar gekomen gelden.

Bezwaarprocedure
De aan het steunfonds rechtensector deelnemende CBO’s beschikken over een bezwaarprocedure, waarbij de personen die een besluit nemen over het bezwaar niet betrokken zijn geweest bij het betwiste besluit en het besluit over het geschil het betwiste besluit overruled (bindend besluit). Dit staat los van een geboden eerdere gelegenheid om vragen, opmerkingen en commentaren in te dienen bij de instantie die het besluit over de besteding van subsidiegelden hebben genomen. Let daarbij goed op de gestelde termijnen die de deelnemende CBO’s bij hun voorwaarden voor toekenning van subsidieaanvragen kenbaar maken.
Buma/Stemra en NORMA maken gebruik van de bezwaarprocedure die bij de Federatie Auteursrechtbelangen is ingericht. Voor meer informatie, het reglement en het klachtenformulier zie hier.

Bij de start in 2020: budget van 10 miljoen euro en infrastructuur
De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de vereniging van collectieve beheersorganisaties (VOI©E) heeft in 2020 uit eigen, grotendeels voor sociaal-culturele bestemde, middelen een budget van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor steun aan rechthebbenden in de muzieksector, aan makers van audiovisuele werken en aan schrijvers en beeldmakers van geschriften. De minister van OCW heeft de verantwoordelijkheid die de sector hierin heeft genomen zodanig gewaardeerd dat zij dit bedrag heeft verdubbeld uit de 300 miljoen euro die extra beschikbaar is gekomen voor de culturele sector.
Zie hier het persbericht van de Federatie Auteursrechtbelangen over de start van het Steunfonds Rechtensector.

© Auteursrecht 2020