Geschillencommissies

Voor de praktijk van het rechtenbeheer is een aantal geschillencommissies actief. Bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht kunnen makers en exploitanten terecht bij meningsverschillen over hun contract. De Geschillencommmissie Auteursrechten Zakelijk behandelt geschillen tussen het voor auteursrechten betalende bedrijfsleven en CBO's. Voor rechthebbenden zijn door de bij VOI©E aangesloten CBO's onafhankelijke geschillencommmissies ingesteld die voldoen aan het CBO-Keurmerk.
 • Linktekst
 • Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

  In het op 1 juli 2015 in werking getreden auteurscontractenrecht wordt bij diverse bepalingen aangegeven dat geschillen over onduidelijkheid van de wet kunnen worden voorgelegd aan een door de wetgever aan te wijzen geschillencommissie. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst. Op 1 oktober 2016 is de  Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start gegaan. De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst kan worden. Zowel de commissieleden als de deskundigen hebben ruime praktijkervaring met dit soort geschillen. Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). De Federatie Auteursrechtbelangen financiert de kosten van een procedure vanuit collectief voor rechthebbenden geïnde gelden. Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld.
  Meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie kunt u lezen op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

  Geschillencommissies collectief rechtenbeheer

  Alle VOI©E-leden met aangesloten rechthebbenden hebben een onafhankelijke geschillencommissie rechthebbenden. De procedure en voorwaarden zijn uniform geregeld in het CBO-Keurmerk.
  Het CBO-Keurmerk bevat ook een uniforme geschillenregeling voor klachten van betalingsplichtigen over een door een CBO in rekening gebrachte vergoeding en voor overige klachten. Indien deze beslissing niet op tijd of niet naar tevredenheid is genomen, kan de betalingsplichtige binnen drie maanden dit geschil indienen bij de daartoe bij Wet Toezicht ingestelde ‘Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk’.
  De klager kan via een online vragenformulier zijn klacht kenbaar maken. De CBO maakt zijn standpunt kenbaar. Dat kan vaak al tot een schikking leiden. Zo niet, krijgen beide partijen de gelegenheid tot een mondelinge toelichting op een zitting van de Commissie, waarbij geen vertegenwoordiging door een advocaat nodig is. 
  Voor het indienen van een klacht wordt klachtengeld gevraagd. De hoogte van het klachtengeld hangt samen met de hoogte van de factuur en varieert van € 50 (bij een factuurwaarde tot € 2.500, dat zijn veruit de meeste facturen van CBO’s) tot € 750 (bij een factuurwaarde tussen € 50.000 en € 100.000). Geeft de Geschillencommissie Auteursrechten de betalingsplichtige gelijk, dan krijgt hij het klachtengeld terug.
  De geschillencommissie bestaat uit onpartijdige en onafhankelijke commissieleden die worden benoemd door de Stichting Geschillencommissies Bedrijfsleven, bestaande uit een of twee ervaringsdeskundigen uit de praktijk voorgedragen door VOI©E en een of twee ervaringsdeskundigen uit de praktijk voorgedragen door VNO-NCW en MKB-Nederland. De voorzitter is afkomstig uit de rechterlijke macht.

  Zie ook

  • Two
  • Three
  • Four
  • Five
  © Auteursrecht 2020