Update reprorecht

Hoofdstuk 8 – collectief beheer van rechten – 8.3 Reprorecht
  • Linktekst
  • In de Auteursrechtgids is hier beschreven hoe de verdeling van de reprorechtgelden gaat. Uitgangspunt voor de verdeelsleutel van de wettelijk verschuldigde vergoeding voor de zogenaamde reprografische verveelvoudigingen (van papier naar papier) is dat de makers ten minste 50% van vergoeding ontvangen, ook als de vergoeding via de uitgever wordt verdeeld. In de gids is gemeld dat aan een nieuw repartitiereglement wordt gewerkt dat rekening houdt met gewijzigde omstandigheden nu een groot deel van de gelden gebaseerd is op elektronische kopieën, waarvoor de mandaten van rechthebbenden moeten worden verkregen en waarover dus andere afspraken kunnen worden gemaakt. De onderhandelingen over een nieuw repartitiereglement werden in 2016 ook beïnvloed door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een zaak tussen de Belgische reprorechtorganisatie Reprobel tegen HP. Kern van deze uitspraak is dat uitgevers niet door de wetgever als houders van het reprorecht kunnen worden betiteld omdat zij niet beschikken over een zelfstandig recht, maar over een van de auteurs afgeleid recht. De Belgische wetgever had dat wel gedaan. Ter discussie staat of de Nederlandse wetgever dat ook (indirect) doet. De Nederlandse wetgever heeft stichting Reprorecht aangewezen als incasso-organisatie en keurt – via het College van Toezicht – het door betrokken partijen overeengekomen repartitiereglement goed. Per 1 januari 2021 is in de Auteurswet verduidelijkt dat uitgevers aanspraak mogen maken op een deel van de wettelijke reproductievergoeding voor uitgevers (zoals in de thuiskopieregeling en in de reprorechtregeling) wanneer er sprake is van een exploitatieovereenkomst waarin rechten aan een uitgever zijn overgedragen of gelicentieerd. Stichting Reprorecht heeft ook de wijze van verdeling ingrijpend gewijzigd. De vergoedingen voor auteurs worden niet langer via de uitgevers verdeeld, maar door stichting Lira. Stichting PRO keert het uitgeversaandeel uit.
    © Auteursrecht 2020