Federatie Auteursrechtbelangen

De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen - Organisatie voor auteursrecht en naburige rechten is het samenwerkingsverband tussen het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E.

Federatie Auteursrechtbelangen

De Federatie is in september 2012 ontstaan door een statutenwijziging van de Stichting Auteursrechtbelangen die al sinds 1984 bestond. Het Platform Makers wordt gevormd door een twintigtal beroeps- en belangenorganisaties van auteurs en uitvoerende kunstenaars. Het Platform Creatieve Media Industrie bundelt de krachten van bestaande uitgevers- en producentenorganisaties. In VOI©E zijn alle 19 in Nederland actieve collectieve beheersorganisaties (CBO's) verenigd. De stichting Federatie Auteursrechtbelangen en de vereniging VOI©E worden bediend vanuit een gezamenlijk bureau.

Doelstelling en taken
De Federatie heeft als doelstellingen het vergroten en versterken van het draagvlak voor het auteursrecht, en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden. Elk van de drie platforms stelt autonoom het beleid vast voor zijn specifieke werkterrein c.q. zijn gebied van belangenbehartiging. In de Federatie kan worden besproken op welke terreinen en op welke wijze afstemming en overleg en zo gewenst gezamenlijk optreden plaatsvindt.

De gemeenschappelijke taken van de Federatie zijn als volgt samen te vatten:
- voorbereiding en vaststelling gezamenlijke standpunten en bevordering hiervan;
- informatie-uitwisseling en het bieden van een platform voor gecoördineerd optreden;
- voorlichting over en promotie van het auteursrecht en de naburige rechten;
- aansturing van collectieve handhaving.
 
Federatie Bestuur
De Federatie is een stichting met de drie platforms als aangeslotenen. Ieder platform is vertegenwoordigd in het bestuur met drie zetels. Daarnaast behouden aangeslotenen van de platforms invloed op de beleidsontwikkeling van en besluitvorming binnen de Federatie door middel van participatie in een Vergadering van Aangeslotenen. 

> Samenstelling Bestuur

> Vergadering van Aangeslotenen
  StatutenDe statuten van de Federatie vindt u hier.
  Meerjarenoverzicht - een beknopte historie van de Federatie Auteursrechtbelangen
  Een beknopte historie van de Federatie Auteursrechtbelangen, voorheen Stichting Auteursrechtbelangen, is bijeengebracht in een Meerjarenoverzicht 1984 - 2024. Dit overzicht wordt jaarlijks up-to-date gehouden. Deze publicatie bevat tevens een overzicht van alle bestuurders die zich door de jaren heen voor Auteursrechtbelangen hebben ingezet.
   Jaarverslag
   Het secretarieel jaarverslag 2023 van de Federatie is hier in te zien.


   Federatie Auteursrechtbelangen
   Lange Voorhout 57
   2514 EC  Den Haag
   070 3 109 109
  • Linktekst
  • © Auteursrecht 2020