[verwijzing naar paragrafen in de Auteursrechtgids waarin het artikel wordt besproken]

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

1. De aard van het auteursrecht

Artikel 1 Definitie auteursrecht [1.2; 3.1; 8.1]
Artikel 2 Voorwaarden en omvang voor overdracht en exclusieve licentie [5.3; 5.4]

2. De maker van het werk

Artikel 3 [Vervallen]
Artikel 4 Vermoeden van makerschap [2.1]
Artikel 5 De maker van de verzameling [2.5]
Artikel 6 Ontwerp, leiding en toezicht [2.3]
Artikel 7 Werkgever als maker aangemerkt [2.1; 2.6; 5.2; 6.2; 7.8]
Artikel 8 Rechtspersoon als maker aangemerkt [2.1; 2.6; 5.2]
Artikel 9 Vermoeden van makerschap door vermelding [2.1; 2.8]

De werken, waarop auteursrecht bestaat

Artikel 10 Niet-limitatieve opsomming van beschermde werken [1.2; 1.4.k]
Artikel 11 Werken die zijn uitgezonderd van auteursrechtbescherming [1.3]

3. Het openbaar maken

Artikel 12 Wat wordt verstaan onder openbaar maken (inclusief verhuren en uitlenen en uitzonderingen voor familie- en vriendenkring en onderwijs) [3.3; 8.4]
Artikel 12a Verhuurvergoeding fonogram [3.3.d]
Artikel 12b Uitputting auteursrecht op een exemplaar binnen Europa [1.4.k; 3.5]

4. Het verveelvoudigen

Artikel 13 Wat wordt verstaan onder verveelvoudigen [2.4; 3.2.a]
Artikel 13a Tijdelijke technische kopie geen verveelvoudiging [3.2.b]
Artikel 14 Verveelvoudiging is ook de vastlegging [3.2.a]

5. De beperkingen van het auteursrecht

Artikel 15 Overnemen door de pers (incl. knipselkranten) uit de pers [4.6.a/c; 8.7.b]
Artikel 15a Het citaatrecht [4.4]
Artikel 15b Informatie van of vanwege de overheid [1.3]
Artikel 15c Tot en met 15g leenrechtvergoeding [3.3.d; 8.4; 8.6]
Artikel 15h Interne beschikbaarstelling door bibliotheken, musea en archieven [8.6]
Artikel 15i Gehandicaptenvoorziening [8.6]
Artikel 16 De onderwijsexceptie [4.5; 8.7.a]
Artikel 16a De actuele reportage [4.6.b]
Artikel 16b De fotokopie voor eigen gebruik [1.4.k; 8.3]
Artikel 16c De elektronische privékopie voor eigen gebruik [8.2]
Artikel 16d Tot en met 16ga de heffing op de thuiskopie [8.2]
Artikel 16h Tot en met 16m het reprorecht [8.3; 8.6]
Artikel 16n Preserveren voor archieven [8.6]
Artikel 16o Tot en met 17 Regeling voor gebruik verweesde werken door erfgoedinstellingen [8.6]
Artikel 17a Nadere regelgeving voor omroep bij AMvB mpogelijk
Artikel 17b De tijdelijke vastlegging van radio- of televisieprogramma’s [7.12]
Artikel 17c Gemeentezang [4.1]
Artikel 17d Inwerkingtreding AMvB
Artikel 18 Kunstwerken in openbare plaatsen [4.8]
Artikel 18a Incidentele verwerking [4.3.c]
Artikel 18b Parodie [4.3.d]
Artikel 19 Portretrecht: gebruik door de geportretteerde [4.7]
Artikel 20 Portretrecht: publicatie door de fotograaf van een in opdracht gemaakt portret [4.7]
Artikel 21 Portretrecht: publicatie van een niet in opdracht gemaakt portret [4.7]
Artikel 22 In het openbaar belang [4.9]
Artikel 23 Voor tentoonstelling of openbare verkoop kunstwerk [4.9]
Artikel 24 Overschilderen eigen werk [4.9]
Artikel 24a Verveelvoudigingen vereist voor de rechtmatige toegang tot een databank [1.4.k; 3.9]
Artikel 25 Morele rechten [3.1; 3.6; 3.7.b; 5.4]
Artikel 25a Rechten nabestaanden [3.7]

HOOFDSTUK IA DE EXPLOITATIEOVEREENKOMST

Artikel 25b Werkingssfeer regels voor exploitatieovereenkomst [5.2]
Artikel 25c Recht van de maker op een billijke vergoeding [5.2; 5.5; 7.2]
Artikel 25d Aanvulling onevenredige vergoeding bij bestseller [5.2;5.5; 6.9; 7.2]
Artikel 25e Recht op ontbinding na onvoldoende exploitatie (non usus) [5.2; 5.6; 6.7; 6.9; 6.10; 7.2]
Artikel 25f Vernietigbare onredelijk bezwarende bedingen [5.2; 5.7; 6.5; 6.7; 6.9; 7.12]
Artikel 25fa Recht op open access wetenschappelijke artikelen [5.8; 6.10; 7.5]
Artikel 25g Geschillencommissie auteurscontractenrecht [6.11; 9.2.a; 9.2.f]
Artikel 25h Maker kan geen afstand doen / Nederlands recht van toepassing [6.11]

HOOFDSTUK II DE UITOEFENING EN DE HANDHAVING VAN HET AUTEURSRECHT EN BEPALINGEN VAN STRAFRECHT [9.1]

Artikel 26 Handhaving gemeenschappelijk auteursrecht [2.2]
Artikel 26a Tot en met 26c collectieve handhaving uitzendrechten (kabelvergoeding) [8.5]
Artikel 27 Maker behoudt vorderingsrecht schadevergoeding ondanks overdracht (9.2.a)
Artikel 27a Vordering winstafdracht (9.2.a)
Artikel 28/29 Vernietigen van goederen of opeisen van goederen of gelden [9.2.g] Bescherming technische voorzieningen [9.2.h]
Artikel 29b Bescherming digital rights management ; voorzieningen [9.2.h]
Artikel 30 De geportretteerde heeft dezelfde sancties als genoemd in artikelen 28 en 29
Artikel 30a De exclusieve overheidsvergunning aan BUMA [8.1; 8.9]
Artikel 30b Oplegging administratieverplichting betalingsplichtigen thuiskopie
Artikel 31 Strafsanctie bij opzettelijke inbreuk [9.4]
Artikel 31a Strafsanctie bij opzettelijke handel in illegale producten [9.4]
Artikel 31b Sanctie op beroepsmatig plegen van misdrijven genoemd in artikelen 31 en 31a [9.4]
Artikel 32 Sanctie bij handel in illegale producten met schuld [9.4]
Artikel 32a Sanctie bij met opzet handelen in ‘kraak- of ontwijkingsmiddelen’ [9.4]
Artikel 33 Feiten genoemd in artikelen 31, 31a, 31b, 32 en 32a zijn misdrijven [9.4]
Artikel 34 Met opzet schenden van morele rechten is ook een misdrijf [9.4]
Artikel 35 Onrechtmatig publiceren portret is een overtreding [9.4]
Artikel 35b Onjuiste opgave aan BUMA is een overtreding [9.4]
Artikel 35c Onjuiste opgave voor vaststelling thuiskopieheffing is een overtreding [9.4]
Artikel 35d Onjuiste opgave voor vaststelling leenrechtvergoeding is een overtreding [9.4]
Artikel 36 Verbeurdverklaring of afgifte in beslag genomen reproducties [9.4]
Artikel 36a Inzagerecht opsporingsambtenaren [9.4]
Artikel 36b Betredingsrecht opsporingsambtenaren [9.4]
Artikel 36c [Vervallen]

HOOFDSTUK III DE DUUR VAN HET AUTEURSRECHT [3.7]

Artikel 37 Beschermingstermijn 70 jaar per de 1e januari volgend op datum van overlijden
Artikel 38 Geen natuurlijke persoon maker te rekenen vanaf eerste publicatie
Artikel 39 Verval van auteursrecht
Artikel 40 Beschermingstermijn filmwerken
Artikel 41 Beschermingstermijn van een werk dat in delen verschijnt
Artikel 42 Buiten EU reeds in publiek domein

HOOFDSTUK IV BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE HET VOLGRECHT
[3.8; 8.8.b]

Artikel 43 Definities
Artikel 43a Het volgrecht
Artikel 43b De vergoeding bij AMvB
Artikel 43c Betalingsplicht kunsthandelaar
Artikel 43d Inlichtingenplicht
Artikel 43e Verval van recht
Artikel 43f Per 1 januari 2006
Artikel 43g Werkingssfeer Europese Unie

HOOFDSTUK V BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE FILMWERKEN
[2.7.e; 3.6.e]

Artikel 45a Rechthebbenden op een filmwerk
Artikel 45b Producent mag het filmwerk voltooien
Artikel 45c Vertoningsgereed
Artikel 45d Vermoeden van rechtenoverdracht aan filmproducent [5.9; 7.12; 8.5]
Artikel 45e Morele rechten makers
Artikel 45f Vermoeden van afstand tot het morele recht op wijzigen van het werk
Artikel 45g Behoud van auteursrecht op scheidbare bijdragen

HOOFDSTUK VI BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE COMPUTERPROGRAMMA’S 
[1.4.j; 3.4]

Artikel 45h Voor verhuren toestemming vereist
Artikel 45i Verveelvoudigingshandelingen
Artikel 45j Verveelvoudiging benodigd voor beoogde gebruik is toegestaan
Artikel 45k Reservekopie is toegestaan
Artikel 45l Rechtmatige gebruiker mag werking van software bestuderen
Artikel 45m Handelingen om software compatibel te maken zijn toegestaan
Artikel 45n Voor het overige geen kopieerrechten voor eigen gebruik

HOOFDSTUK VII BESCHERMING VAN NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BESCHERMINGSDUUR OPENBAAR GEMAAKTE WERKEN

Artikel 45o Beschermingstermijn van 25 jaar [3.7.a]

HOOFDSTUK VIII OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 46 M.b.t. de wet van 1881
Artikel 47 Werkingssfeer van de Auteurswet 1912
Artikel 47a M.b.t. voormalige koloniën
Artikel 47b M.b.t. satellietuitzendingen
Artikel 48 Geen herleving van voor 1881 vervallen rechten
Artikel 49 Voor 1881 verkregen rechten bleven gehandhaafd
Artikel 50 [Vervallen]
Artikel 50a [Vervallen]
Artikel 50b [Vervallen]
Artikel 50c Voor 1881 verworven rechten bleven gehandhaafd
Artikel 50d Tenzij verworven rechten waren opgeheven op verzoek auteur
Artikel 50e Met eventueel een schadeloosstelling
Artikel 50f [Vervallen]
Artikel 51 Overgangsregeling wijziging beschermingsduur van 50 naar 70 jaar per 1 juli 1995 [3.7]
Artikel 52 Officiële citeertitel “Auteurswet”
Artikel 53 Inwerkingtreding 23 september 1912